1.Algemeen
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

2. Definities
– Schoonheidssalon Loeloedhi, Moermanskpad 1 3067DG te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 24431999.
– Website: de website van Schoonheidssalon Loeloedhi , te raadplegen via www.schoonheidssalonloeloedhirotterdam.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
– Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met
Schoonheidssalon Loeloedhi en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
– Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Schoonheidssalon Loeloedhi en de klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
– Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen, Leveringen en overeenkomsten
– Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
– Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze slechts bindend, indien en voor zover deze door Schoonheidssalon Loeloedhi uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
– Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Prijzen en informatie
– Voor artikelen geldt altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling voor het artikel werd vermeld. Overigens is een ondernemer volgens de Nederlandse wet vrij om zijn producten af te prijzen. U bepaalt, als consument, zelf wanneer u tot aankoop overgaat. U hebt geen recht op teruggaaf van het prijsverschil, als korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn.)
– Alle op de Website en in andere van Schoonheidssalon Loeloedhi afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
– De verzendkosten voor binnen- en buitenland staan op de website. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
– De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Schoonheidssalon Loeloedhi kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Schoonheidssalon Loeloedhi afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4 Schoonheidssalon Loeloedhi kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

5. Totstandkoming overeenkomst
– De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van schoonheidssalon Loeloedhi en het voldoen aan de daarbij door de salon gestelde voorwaarden.
– Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt schoonheidssalon Loeloedhi onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
– Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Schoonheidssalon Loeloedhi het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
– Schoonheidssalon Loeloedhi kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Schoonheidssalon Loeloedhi op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

6. Registratie
– Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
– Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
– De klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Schoonheidssalon Loeloedhi is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt dat onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.
– Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Schoonheidssalon Loeloedhi daarvan in kennis te stellen, zodat de salon gepaste maatregelen kan nemen.

7. Uitvoering Overeenkomst
– Zodra de bestelling door Schoonheidssalon Loeloedhi is ontvangen, sturen wij de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
– Schoonheidssalon Loeloedhi is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
– Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
– Indien Schoonheidssalon Loeloedhi de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
– Schoonheidssalon Loeloedhi raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur middels het retourformulier te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
– Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
– Schoonheidssalon Loeloedhi is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

8. Herroepingsrecht en Retour
De klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met schoonheidssalon Loeloedhi binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Dit kunt u doen door ons een email te sturen naar salonloeloedhi@gmail.com De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
8.2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. De klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft schoonheidssalon Loeloedhi een raming van deze kosten.
Eventuele door de klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar de klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan de klant worden terugbetaald.
8.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Speciaal voor de klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden. Voor producten aangeschaft bij schoonheidssalon Loeloedhi geldt bovendien de in 8.3A genoemde uitzondering.
8.3A Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (zoals huidverzorging, make-up, geuren en cosmetica producten) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Derhalve mogen deze producten enkel teruggezonden worden indien de verzegeling nog in tact is en het product niet geopend is geweest. In alle andere gevallen vervalt het herroepingsrecht.
8.4 De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
8.5 De klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping tezamen met het retourproduct terug te zenden aan schoonheidssalon Loeloedhi . De salon bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Schoonheidssalon Loeloedh
Moermanskpad 1
3067DG Rotterdam
8.6 Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft schoonheidssalon Loeloedhi de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij schoonheidssalon Loeloedhi aanbiedt het product zelf af te halen, mag schoonheidssalon Loeloedhi wachten met terugbetalen tot de salon het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
8.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

9 Betaling
9.1 De klant dient betalingen aan schoonheidssalon Loeloedhi volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. schoonheidssalon Loeloedhi is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
9.2 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de schoonheidssalon Loeloedhi is gewezen op de te late betaling en de salon de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is schoonheidssalon Loeloedhi gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. schoonheidssalon Loeloedhi kan ten voordelen van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

10 Garantie en conformiteit

“Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.”
10.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door schoonheidssalon Loeloedhi een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.
10.2 Schoonheidssalon Loeloedhi staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Schoonheidssalon Loeloedhi er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.3 Een door Schoonheidssalon Loeloedhi , fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
10.4 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Schoonheidssalon Loeloedhi daarvan in kennis te stellen.
10.5 Indien Schoonheidssalon Loeloedhi de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

11 Klachtenprocedure
11.1 Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Schoonheidssalon Loeloedhi , dan kan hij bij de salon telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
11.2 Schoonheidssalon Loeloedhi geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal de salon binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.
Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform

12 Aansprakelijkheid
12.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
12.2 De totale aansprakelijkheid van Schoonheidssalon Loeloedhi jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
12.3 Aansprakelijkheid van Schoonheidssalon Loeloedhi jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Schoonheidssalon Loeloedhi jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de salon.
12.5 De aansprakelijkheid van Schoonheidssalon Loeloedhi jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant de salon onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de salon ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Schoonheidssalon Loeloedhi in staat is adequaat te reageren.
12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Schoonheidssalon Loeloedhi meldt.
12.7 In geval van overmacht is Schoonheidssalon Loeloedhi niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de de klant ontstane schade.
13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 Zolang de klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Schoonheidssalon Loeloedhi .

14 Persoonsgegevens
14.1 Schoonheidssalon Loeloedhi verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

15 Slotbepalingen
15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Schoonheidssalon Loeloedhi gevestigd is.
15.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Schoonheidssalon Loeloedhi
Moermanskpad 1
3067DG Rotterdam
email: salonloeloedhi@gmail.com
tel: 010 2098066
KvK: 24431999

Neem contact met ons op

Op dit moment zijn we niet aanwezig. U kunt ons wel een e-mail sturen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0